Texter framslamrade av Trygve SöderlingPublicerad som "Impuls" i Hufvudstads-bladet 13.2.2014

Barbro Teir och överbyggnaden

”Teir skrattar till vid minnet av ’en sanning’ hon hörde i ett middagstal nyligen. – Utan sunda finanser finns ingen kulturell och ideologisk överbyggnad. Det var Marx som sa det, till och med han insåg det.” (Hbl:s nätupplaga, 10.2.)

Nyblivna mediebasen och marxisten Teirs kommentar är intressant på flera sätt och för det första för att Marx naturligtvis inte har ”sagt” något så banalt. Om poängen i hans komplexa resonemang kring bas och överbyggnad hade varit så enkel som att kulturen behöver "sunda finanser" så hade Marx varit bortglömd sen mycket länge. Också av marxisterna.


Vad Marx däremot kunde ha sagt, till exempel i ett middagstal, är att också det omvända gäller: utan en kulturell och ideologisk överbyggnad med tillräckligt välsydd passform fungerar ingen ekonomisk ”bas”. Till överbyggnaden hos Marx hör bl.a. juridiken och politiken men också myterna, legenderna, religionen o.s.v. - allt som får oss att (kanske) stå ut med de orättvisor som ”basen” och historien tvingar på oss.

Till exempel funkar ett samhälle som bygger på slavar eller livegna trälar inte om inte tillräckligt många i både över- och underklassen tror på att en inbillad ”högre” makt (”ödet”, ”Gud”, ”naturen” etc.) har sanktionerat systemet. Att somliga verkligen är födda med större mänskovärde än andra.

I vår egen tid har den anonyma ”marknaden” övertagit platsen som mytisk, ideologisk normkälla; ingen är, som Teir säger i samma intervju, ”livegen i dagens Finland”, och ifrågasättare inom Konstsamfundet-koncernen kan vänta sig att få sparken utan feodal sentimentalitet. Såtillvida motsvarar ”förändringsledaren” (”Ingenting är heligt för Barbro Teir”, Hbl 11.2.) väl Marx beskrivning av kapitalismens rationella etos: ”Allt fast och beständigt förflyktigas, allt heligt profaneras och människorna blir slutligen tvungna att se sin livssituation och sina ömsesidiga förbindelser med nyktra ögon” (Karl Marx 1848, på riktigt).


FFrågan är bara om det som ser ”rationellt” ut för förändringskonsulten alltid är så rationellt: Hbl:s såkallade livsstilsmagasin VOLT var tydligen irrationellt trots allt, eftersom det lades ner, likaså diverse djärva läroboksprojekt på Söderströms, sedermera Schildts & Söderströms förlag.

När Barbro Teir nu återvänder till journalistiken för att slå medievärlden med häpnad, kan man hoppas att yrkesjournalisterna på de sex tidningarna i KSF-koncernen trots allt också de vågar stå på sig en smula i stormen - när nu de förändrade produktionsförhållandena (digitaliseringen) får den gamla överbyggnaden att bågna och krackelera.

Att journalisterna skulle förmedla vad Marx på riktigt skrev är för mycket begärt, som ideologiproducenter måste de ju trots allt anpassa budskapet till ägarnas och annonsörernas objektiva klassintressen (”journalistik är det som trycks på baksidan av annonserna” lyder den klassiska definitionen). Däremot kan journalisterna för sin yrkesheders skull gärna fortsätta att hävda att utan en vital kulturell överbyggnad – inklusive en levande debattkultur – funkar inte heller den ekonomiska basen, den blir en kejsare utan kläder.

Till och med jag inser det.

Trygve SöderlingPublicerad som "Impuls" i Hufvudstadsbladet 13.2.2014

Publ. förkortad i Hbl/kväll 12.2.2014 (enbart nätet)

Relaterat:


Publicerad i Slammer-
arkivet 2014


SLAMMERARKIVET– hemsida